• 0312 230 47 04 – 05

Üye Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA

ÜYE AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (‘KVK’) uyarınca, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Yine Kanuna göre; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kanunun 10 uncu maddesiyle öngördüğü şekilde hazırlanan İşbu Aydınlatma Metni ile tarafınızca sendikamıza sağlanan tüm kişisel verileriniz;

Veri Sorumlusu tarafından aşağıda detayları belirtilen sebep, amaç ve yöntemlerle sistemlerine kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuata uygun olarak açıklanabilecek, aktarılabilecek, devralınabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

1. Veri Sorumlusunun Kimliği :

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI (kısaca BEMBİRSEN ya da Sendika) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

 

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI

Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No:86 Kat:6 06400 Altındağ / ANKARA

S: +90312 230 47 04 – 05 | F: +90312 229 66 39

E-posta: [email protected]

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

a) Öncelikle, Sendika üyeliği başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına dair işlemlerin yerine getirilmesi,

b) Başvurunun kabulü halinde, başvuru formunun üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işyerlerine bildirilmesi,

c) Üyelerimizin Sendikal faaliyetlerimiz konusunda zamanında ve en iyi şekilde bilgilendirilmesi amacıyla elektronik imkânların yanı sıra broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlanması,

d) Sendika yönetim kurulu seçim dönemlerinde seçim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik idari ve teknik işlemlerin yürütülmesi,

e) Toplu sözleşme ve mevzuatın öngördüğü üye aidatı katkısı gibi çalışmalar nedeniyle bağlı olunan Federasyon/Konfederasyon ile yürütülecek denetim, kontrol vb. işlemler nedeniyle paylaşımda bulunulması,

f) Üyelerimiz adına işyerince kesilen ödentilerin tahsil ve takibi için ilgili Banka şubesi nezdinde ve mali müşavir eliyle yürütülecek işlemlerin devamlılığı,

g) Üyelerimiz ve ailelerinin sağlık, tatil, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri sosyoekonomik ihtiyaçları için tesisler kurulması ve işletilmesi, bu amaçla gerektiğinde tedarikçi kişi/kurum/kuruluşlarla eşgüdümün sağlanması,

h) Kamu idaresi ile doğacak ihtilafların yanı sıra, çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanabilecek dava konusu hususlarda, üyelerimizin ve mirasçılarının temsili, bu davaların takibi, üyelerine ve mirasçılarına, adli yardımda bulunulması amacıyla avukatlık hizmeti sağlanması,

i) İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerimize maddi ve sosyal yardımlar yapılması,

j) Üyelerimizin ve aile fertlerinin emekli, malul, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmeleri,

k) Üyelerimizin hakları, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının geliştirilmesi hususlarında çalışmalar yapılması,

l) Üyelik durumu sona erse bile, mevzuatın öngördüğü saklama süresince Sendika Arşivinde üyelik dosyası muhteviyatının muhafaza edilmesi,

m) Temel Sendikal faaliyetlerle ilgili idari ve mali iş süreç ve stratejilerinin planlanması ile icrası,

n) Sendika tarafından sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Sendikamızın sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,

o) Veri güvenliğinin sağlanması, verilerin arşivlenmesi ve Sendika bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması,

amaçlarıyla KVK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişiler Ve Aktarma Amacı:

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

I.       Yurt içinde:

a) Üyeliğin kesinleşmesinin akabinde, üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme müessese ve idareler, Yerel Yönetim Birlikleri ile İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idarelere,

b) İdari, mali, teknik ve sendikal işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde, bağlı/ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, Federasyon/Konfederasyona,

c) Üyelerimizin Sendikal faaliyetlerimiz konusunda zamanında ve en iyi şekilde bilgilendirilmesi amacıyla alınacak mal ve hizmetler nedeniyle tedarikçi kişi ya da firmalara,

d) Seçim döneminde üyelerimizin oy verme işlemlerini sağlıklı ve kolayca tamamlayabilmesi amacıyla gerekli idari ve teknik faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik işlemler için YSK ve ilgili kurum ve kuruluşlara,

e) İşyerlerince kesilen üyelik ödentilerinin tahsil ve takibi için ilgili Banka şubesine ve mali müşavire,

f) Üyelerimizin çalışma hayatında karşılaştıkları ihtilaflar nedeniyle açılan davalarda üyelerimizin ve mirasçılarının temsili, bu davaların takibi için hizmet alınan kurum Avukatına,

g) Üyelerimize ve aile fertlerine temin ettiğimiz mesleki ve sosyoekonomik nitelikli hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığımız kurum/kuruluş/kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere,

h) Sendikal faaliyetlerin gerektirdiği yasal, idari, mali ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere, mahkemelere, hizmet alımı yapılan danışman/müşavir kişi ve firmalara, tedarikçilerimize, özel kurum ve kuruluşlara,

i) Üyelikle ilgili işlem ve süreçlerin takibi ve muhasebe yönetimine konu olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yazılım, donanım ve bilişim güvenliği hizmeti için destek sağlayan firmalara,

aktarılabilmektedir.

 

II. Yurt Dışında:

    Sendikamızın sunduğu hizmetler ve katkı sağladığımız sendikal ve sosyal içerikli faaliyet ve projeler konusunda sosyal medya mecralarında tanıtım ve farkındalık sağlanması, kurumsal elektronik iletişim kanalları için gerekli altyapı ve hizmetlerin tesisi, ihtiyaç duyulan nitelikte bilişim sistemleri, arşiv ya da bulut hizmetleriyle veri güvenliğinin sağlanması; iş faaliyetlerinin hızlı ve etkin biçimde yürütülmesi amacıyla günlük yaşamda yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan anlık mesaj, video konferans, toplantı vb uygulamaların kullanılması kapsamında, ABD menşeli; Facebook ve Twitter gibi platformlar ile Whatsapp programı aracılığıyla bazı kimlik, iletişim, görsel ve işitsel kayıtlar gibi verilerinizi paylaşabiliyoruz.

    Bu araç ve kanallar üzerinden paylaşılan kişisel verileriniz hizmeti sunan firmaların yurt dışındaki sunucu ve sistemleri üzerinde işlenmektedir. Bu hizmetleri veren tedarikçilerin kişisel verilerinizin korunması konusunda aldığı güvenlik önlemleri konusunda ilgili kuruluşların Gizlilik Politikaları için aşağıda verilen göz atabilirsiniz:

·        Whatsapp Gizlilik Politikası (https://www.whatsapp.com/legal/client)

·        Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)

·        Twitter Gizlilik Politikası (https://twitter.com/en/privacy)

 

Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yönetimi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz öncelikle, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu eki Üyelik Formunda öngörülen kategori ve türdeki bilgilerin bizzat tarafınızca paylaşılması ile Sendikamıza ulaştırılmaktadır. Üyelik işleminin tamamlanmasına yönelik mevzuat ve Sendika politikalarının öngördüğü süreçler kapsamında, sunulan ya da ihtiyaç duyulan diğer bilgilerin teyidi amacıyla otomatik sistemler üzerinden ilgili kamu kurumlarından da destek alınabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, 4688 sayılı Kanun uyarınca ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Belirtilen Haklarınız:

Kişisel veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz;

ü Kişisel verilerinizin tamamen ve sadece üyelik hizmetleri doğrultusunda kullanılmasını talep etme, 

ü Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

ü Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

ü İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

ü Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

ü   Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

ü   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

ü   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.

ü   Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç aşağıda sayılan hallerde Kanundan kaynaklanan söz konusu haklarını kullanamazlar:

ü Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

ü Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

ü Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

ü Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Veri sahibi sıfatıyla, sayılan haklarınızı kullanmak, açık rıza verdiğiniz konularla ilgili izin/onayınızı kısmen ya da tamamen iptal etmek amacıyla [email protected] adresi üzerinden başvurabilirsiniz. Sendikamız, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

 

 
 CMS v8.0