• 0312 230 47 04 – 05

Tüzük

BEM BİR SEN ANA TÜZÜĞÜ

 

 l.GENEL ESASLAR

SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ 

Madde 1-

Sendikanın Adı              : “BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI”dır.

Kısa Adı                         : “BEM-BİR-SEN”dir.

Sendikanın Merkezi       : Ankara’dır. Bu merkezin başka bir İl’e nakline sendikanın genel kurulu yetkilidir.

Sendikanın Adresi         : Anıttepe Mahallesi, Kubilay Sokak No: 8 Tandoğan/ANKARA’dır. Sendikanın İl içinde başka bir adrese taşınması; Genel Yönetim Kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Konfederasyonu            : MEMUR-SEN’dir.

 

Madde 2- Sendika; Türkiye genelinde il özel idareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme müessese ve idareler, Yerel Yönetim Birlikleri, Bozcaada ve Gökçeada idarelerinde çalışan işçi statüsü dışındaki Kamu Görevlilerini kapsar.

 

SENDİKANIN AMACI, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 3- Sendika; üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi temel amaç sayar.

Demokrasinin korunup yerleşmesine, sosyal adaletin ve barışın gerçekleşmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Çalışmalarında Evrensel İnsan Haklarını, temel hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi esas alır.

Sendika amaçlarına ulaşabilmek için:

Üyelerine adaletli, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli aylık ve ücret ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,

Üyelerine tayin ve nakillerinde adaletli davranılmasını,

Üyelerinin mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı,

Üyelerinin ve aile fertlerinin eğitim, sağlık, sosyal ve bakım şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,

İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerine maddi, hukuki ve sosyal yardımlar yapmayı,

Özürlü üyelerinin hayat şartları ile düzeylerinin yükseltilmesini,

Bayan üyelerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

Herkesin fırsat eşitliği içinde parasız eğitim ve öğretim hakkından faydalanmasını,

Üyelerinin dil, din, ırk, mezhep ve siyasi düşünce farkı gözetmeksizin sorumluluklarını bilen insanlar olarak yetişmesini, toplumun adalet ve barış içinde yaşamasını,

İdarelerin plan, program, yönetim, yürütme ve denetim safhalarına katılarak milli, demokratik ve etik değerlere saygılı idari sistemlerin oluşturulmasını,

Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve mücadelesini yapmayı görev bilir.

 

SENDİKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 4- Sendika, Anayasa, Yasalar ve T.C.’nin taraf ve üye devlet olarak bağlı olduğu uluslararası sözleşme ve şartlardan doğan hak ve yetkilerine dayanarak, üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel ve demokratik hak ve menfaatlerini adalet ve eşitlik ilkelerine göre korumak ve geliştirmek için gerekli çalışmayı yapar.

Toplu sözleşmeleri yapar.

Toplu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları gidermek için Kamu Görevlileri Yüksek Hakem Kuruluna, yargı organlarına başvurur, görüş ve öneriler sunar, taleplerde bulunur.

Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu sözleşmenin uygulanmasını izlemek üzere yapılacak çalışmalara temsilciler göndermek.

Çalışma hayatından, mevzuattan, toplu sözleşmelerden, örf ve adetten doğan hususlarda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davaya ve husumete ehil olur, bu davaları takip eder, üyelerine ve mirasçılarına hukuki yardımda bulunur,

Mevzuat ve uluslararası antlaşma, sözleşme hükümlerine göre toplanan ulusal ve uluslararası kurullara gerektiğinde temsilci gönderir,

Sendikanın kurulu bulunduğu hizmet koluna giren iş yerlerinde çalışan kamu görevlilerini çatısı altında örgütlemeye çalışır,

Amaçlarına ulaşabilmek için, seminer, konferans, panel, açıkoturum, kurultay, kermes, sergi, gezi ve kurs gibi eğitici ve kültürel faaliyetlerde bulunur,

 

Üyelerinin ve ailelerinin yararlanmaları amacıyla eğitim, sağlık ve spor tesisleri, tatil ve dinlenme merkezleri, lokal, misafirhane, kreş, yuva ve spor alanları öğrenci yurdu ve benzeri sosyal tesisler kurar veya kurulmasını destekler. İlgili mevzuatında izin verilmesi kaydıyla bu ve benzeri tesisleri işletir veya hizmet satın alır.

Üyelerinden başarılı olanların ödüllendirilmesi, başarısız olanların kamu hizmetindeki verimliliğinin arttırılması için idare ile görüşmeler yapar,

Üyelerinin ve toplumun kültürel gelişmesine katkıda bulunabilmek için kütüphane, kitap evi ve basımevi kurar ve işletir. Kitap, broşür, bülten vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlar,

Üyelerine yönelik konut ve eğitim gibi sosyal projeler hazırlar, hazırlatır, bu amaca yönelik olarak idare ve özel ve tüzel kişilerle görüşür, sözleşme vs. işlemler yapar.

Üye ve ailelerinin yaralanması için Evlenme, doğum, hastalık, Emeklilik, ölüm, açığa alınma, işsizlik gibi hallerde yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurar ve yönetir;

Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeleri için kooperatifler kurulmasına yardım eder ve nakit mevcudun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu kooperatiflere kredi verir,

Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla uluslararası kuruluş kurabilir, bu amaçlara uyan kuruluşlara üye olabilir. Bunun yanında uluslararası sözleşmelerle oluşturulmuş örgüt ve kuruluşların genel kurulları ile diğer çalışmalarına katılabilir. İhtiyaç duyulması, iç hukukun ve uluslararası mevzuatın uygun olması halinde uluslararası nitelikte sendikal üst kuruluşların oluşumunda öncülük yapabilir ve katkı sunabilir,

Nakit mevcudunun yüzde 40’ından (kırk)  fazla olmamak kaydıyla sınai ve ekonomik teşebbüslere yatırım yapar,

Yangın, su baskını, deprem gibi tabii afetlerin vukuunda, gerektiğinde üyelik şartı aranmaksızın nakit mevcudunun yüzde onunu aşmamak kaydıyla afete uğrayan bölgelerde konut, sağlık ve eğitim tesisleri yapılması amacıyla kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aynî ve nakdî yardımda bulunmak, afete uğrayan bölgelerde konut ve sağlık tesisleri yapmak.

 

Amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz mülk edinir,

Anayasa ve ilgili mevzuat ile uluslararası sözleşmelerden doğan diğer görev ve yetkilerini yerine getirir.

 

  1. ÜYELİK KOŞULLARI, ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA

 

SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEKLER:

Madde 5- Sendikaya, bu tüzüğün 2. maddesinde belirlenen hizmet kolu kapsamındaki kamu işyerlerinde, aylıklı ve ücretli olarak çalışan, işçi statüsü dışındaki kamu görevlileri üye olabilirler.

 

SENDİKAYA ÜYE OLAMIYACAKLAR:

Madde 6- Sendikaya, Belediye Başkanları ve yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim Kurulu üyeleri, merkez teşkilatlarının denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları ve hukuk müşavirleri üye olamazlar.

 

ÜYELİĞİN KAZANILMASI

Madde 7- Üyelik başvurusu üç nüsha olarak doldurulacak üye kayıt formunun sendika merkezine, şubesine veya temsilciliğine verilmesi suretiyle yapılır.

Üyelik; Genel Yönetim Kurulunun onayı ile gerçekleşir. Üyelik müracaatının Genel Merkeze ulaşmasından itibaren en geç otuz gün içinde üyelik müracaatı cevaplandırılır.

Üyelik başvurusu Genel Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde reddedilmediği takdirde üyelik istemi kabul edilmiş sayılır. Üyeliği kabul edilmeyen kamu görevlisinin, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemede dava açma hakkı vardır.

Sendika; üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin üyelik başvuru belgesinin bir örneğini kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklamak üzere on beş gün içinde işverene gönderir.

 

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Madde 8– Her üye üyelikten serbestçe çekilebilir. Üyelikten çekilme, üyenin üç nüsha olarak dolduracağı üyelikten çekilme bildiriminin kurumuna vermesi ile gerçekleşir. Kurum görevlisi kayıt numarası ile tarih verilen çekilme bildiriminin bir suretini derhal üyeye vermek zorundadır. İşveren, bildirimin bir örneğini on beş gün içinde sendikaya gönderir.

Çekilme, işverenine başvurma tarihinden başlayarak otuz gün sonra geçerli olur. Çekilenin bu sure içinde başka bir sendikaya üye olması halinde yeni sendikaya üyeliği bu sürenin bitim tarihinde kazanılır. 

 

ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI

Madde 9- Üye iken, herhangi bir nedenle aylıksız izinli sayılan, askere alınan üyelerin üyelikten doğan hak ve yükümlülükleri bu süreler içinde askıya alınır. Üyeliği askıya alınanlar üyelik haklarından yararlanamazlar.

 

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde 10- Sendika üyeliği;

a- Üyenin, sendikanın faaliyet alanı olan hizmet kolundan ayrılması,

b- Üyenin ölümü,

c- Göreve son verilmesi veya sair nedenlerle kamu görevinden ayrılması,

d- Kadrolu olarak genel sekreterliğe, genel sekreter yardımcılığına, daire başkan ve daire başkan yardımcılığına, belediye başkan yardımcılığına, genel müdür ve genel müdür yardımcılığına, hukuk müşavirliğine atananların üyelikleri sona erer. Varsa sendika ve konfederasyon zorunlu organlardaki görevleri de sona erer.

Üyeliği bu nedenlerle sona erenler on beş iş günü içinde işveren tarafından sendikaya bildirilir. Sendika, işveren tarafından yapılan bildirime göre veya kendi tespiti sonunda bu kişilerin üyeliğini ve varsa sendika ve konfederasyon organlarındaki görevlerini sonlandırır.

Emekliye ayrılanların sendika şubesi, sendika ve konfederasyon organlarındaki görevleri seçildikleri dönemin sonuna kadar devam eder.

Açığa alma, resen emeklilik, göreve son verilmesi, tayin veya sair hallerde görevlinin mahkemeye başvurması halinde mahkeme kararı kesinleşinceye kadar sendikadaki görevi devam eder.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 11- Üyenin sendikadan çıkarılma kararı genel kurulca alınır. Çıkarma kararı çıkarılana ve işverene yazı ile bildirilir. Çıkarma kararına karşı üye, bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme 2 ay içinde kesin karar verir. Üyelikten çıkarılma Genel Disiplin Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun Kararı ile olur. Çıkarma kararı kesinleşinceye kadar üyenin üyeliği devam eder. Genel Disiplin Kurulunun teklifi ile üye hakkında Genel Kurul tarafından karar verilinceye kadar üyelik askıya alınmış sayılır.

Hakkında çıkarılma kararı verilen üyenin, genel hükümler çerçevesinde yargı yollarına başvuru hakkı saklıdır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN HALLER

Madde 12- Aşağıda belirtilen haller, sendika üyeliğinden çıkarılmayı gerektirir:

  • Sendika tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve yönetim organlarının kararlarına aykırı davranışlarda bulunmak,
  • Sendika gelirlerini şahsi giderleri için kullanmak.
  • Sendika yönetim organlarında görev alan üyeler hakkında asılsız ihbar, şikayet ve bunları tahkir ve tezyif edici beyanlarda bulunmak,
  • Sendika sırlarını açığa vurmak veya sendikanın geleceğini tehlikeye düşürecek yahut gelişmesine engel olacak eylem ve çalışmalarda bulunmak.

III. SENDİKANIN TEŞKİLAT VE ORGANLARI

 

  1. GENEL MERKEZ ORGANLARI

 

GENEL MERKEZ ORGANLARI

Madde 13- Genel Merkez organları şunlardır;

A-   Genel Merkez Zorunlu Organları

a-      Genel Kurul,

b-      Genel Yönetim Kurulu,

c-      Genel Denetleme Kurulu,

d-      Genel Disiplin Kurulu, 

 

B- Danışma Kurulu

a-  Başkanlar Kurulu

b-  ARGE komisyonu

    c-  Mevzuat komisyonu

d-  KAGİB komisyonu

 

Farklı danışma kurulları oluşturmaya Genel Yönetim Kurulu yetkilidir. Danışma organlarına zorunlu organların görev ve yetkileri verilemez.

 

GENEL KURUL

Madde 14- Genel Kurul, sendikanın en üst kademesi ve en yetkili organıdır. Genel Kurul aşağıda izah edildiği şekilde oluşur.

a- Genel Kurul; Genel Yönetim Kurulu, Genel Denetleme Kurulu üyeleri ile şube genel kurullarından seçilen delegelerden oluşur. Genel Kurul delege sayısı 300’dür.

b- Şubelerin üst kurul delege sayısı yetki tespit döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en son istatistik verileri esas alınmak sureti ile hesap edilir. Tespit edilen toplam üye sayısı Genel Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin sayısı düşüldükten sonra kalan delege sayısına bölünerek, bir delegeye düşen üye sayısı hesaplanmış olur. Şubenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı en son istatistik verilerindeki üye sayısı bir delegeye düşen üye sayısına bölünerek belirlenir.

 Ç.S.G.B’daki üye sayısı = x ( üyeye 1 delege)

300 – (Y.K+D.K. Üyeleri)

 

Şube’nin Ç.S.G.B’daki Üye Sayısı = y ( Şube veya temsilciliğin üst kurul

X                                            delege sayısı) ile belirlenir.

 

c- Hesaplanan delege sayısının toplamı delege tam sayısına ulaşmadığı takdirde noksan delegelikler üye sayısına oranlanarak belirlenir. Bu oranlama Türkiye genelindeki üye sayısının, eksik kalan Genel Kurul delegesi sayısına bölünmesi ile bulunur.

 

GENEL KURULUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 15- Sendika Olağan Genel Kurulu dört yılda bir toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulunun veya Genel Denetleme Kurulunun veya Genel Kurul Delegelerinin 1/5’nin (beştebirinin) yazılı ve gerekçeli isteği üzerine en geç 60 gün içinde toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar sadece ilan edilen gündem ile toplanır. İlan edilen gündemin dışında görüşme yapamaz.

Genel Kurula çağrı Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Genel Kurula çağrı metni ve İki genel kurul toplantısı arasındaki döneme ilişkin faaliyet ve hesap raporu, denetleme kurulu veya denetçi raporu ile gelecek döneme ilişkin bütçe önerisi,toplantı tarihinden en az on beş gün önce delegelere yazılı veya elektronik ortanda  gönderilir ve internet sitesinde ilan edilir.

Genel kurulun toplantı yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş gün sonraya bırakılır. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmazİkinci toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara ve uluslararası kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hâllerinde karar yeter sayısı toplantıya katılan üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

GENEL KURULUN ÇALIŞMA TARZI

Madde 16- Genel Kurulu, Genel Başkan veya görevlendirdiği bir üye açar. Yoklama yapar, çoğunluk mevcut ise Genel Kurul Toplantısını yönetmek üzere açık oyla seçilecek bir başkan, iki başkan vekili ile yeteri kadar sekreterden oluşan başkanlık divanı teşekkül ettirilir. Genel Kurul Toplantı nisabı, Genel Kurul delege salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmazBu toplantıya katılanların sayısı, üye veya delege tamsayısının üçte birinden az olamaz.

Genel Kurul gündeminde değişiklik yapılması toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda birinin yazılı teklifi ile olur. Genel Kurul Kararları mevcut bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Kabul için gerekli yarıdan bir fazla oy oranı sağlanamadığı takdirde ikinci oylama yapılır; ancak bu sayı üye veya delege tamsayısının üçte birinden az olamaz. Bu oylamada kabul için oy çokluğu yeterli sayılır. Genel Kurulda kararlar açık oylama yapılarak alınır. Sendika merkez organlarının seçimi kapalı oy ve açık tasnifle yargı gözetiminde gerçekleştirilir. Genel Kurulda zorunlu organlara seçilen üyeler kadar da yedek üye seçilir.

Genel Kurul, toplantı gündemindeki konuları, delegeler tarafından ileriye sürülecek teklif ve dilekleri bir rapor halinde özetlemek üzere gerekli gördüğü komisyonları teşekkül ettirebilir. Komisyonlar raporlarını hazırladıktan sonra Genel Kurula sunar. Komisyon kendi üyeleri arasında bir başkan, bir raportör seçerek çalışmalarına devam eder. Komisyonların raporları Genel Kurulda görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli değildir. Komisyonlara Genel Kurul delegesi olmayanlar seçilemezler. Ancak komisyonlar lüzum gördüğü takdirde konu ile ilgili oy hakkı olmayan uzman alabilirler. Komisyonların üye sayısı Genel Kurulca tespit edilir. Genel Kurulun görüşme kararları ile oylama neticeleri Genel Kurul Kararlarının yazılmasına mahsus karar defterine geçirilir ve ayrıca tutanaklarla tespit edilir. Karar defteri ve tutanaklar Genel Kurul Başkanlık divanınca imza edilir. 

BEM-BİR-SEN ANA TÜZÜĞÜ'NÜN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 
 CMS v8.0