• 0312 230 47 04 – 05

İnternet Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI (kısaca “BEMBİRSEN” ya da “Sendika”)olarak kişisel veri güvenliğikonusunu büyük bir hassasiyetle ele aldığımızı ve bu konuda gerekli yasal ve teknik çalışmaları yürüttüğümüzü tüm muhataplarımıza önemle bildirmek isteriz.BEMBİRSENile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla BEMBİRSEN kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirleri almakta, Kanun doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işliyoruz.

İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, BEMBİRSENinternet sitesinde yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

1. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi uyarınca, verileri işlenen gerçek kişilerin onayları alınırken öncelikle Veri Sorumlusu tarafından aydınlatılmaları gerekmektedir.

KVK hükümlerine göre BEMBİRSEN“Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi Kanunun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla Sendika, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verileri, mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nun 3/1(ı) maddesinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, internet sayfasını ziyaret ettiğiniz BELEDİYE VE ÖZEL İDARE ÇALIŞANLARI BİRLİĞİ SENDİKASI.’dır. İletişim bilgilerimiz aşağıda verilmiştir:

İletişim bilgilerimiz
 Zübeyde Hanım Mah. Sebze Bahçeleri Cad. No:86 Kat:6 06400 Altındağ / ANKARA
 [email protected]
 S: +90312 230 47 04 – 05 | F: +90312 229 66 39
 https://bembirsen.org.tr/anasayfa

 

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi Kanunun 3 üncü maddesinde “Veri İşleyen” olarak tanımlanmıştır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz KVK Kanunu’ndaki ilkeler doğrultusunda;

 1. Öncelikle, Sendika üyeliği başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına dair işlemlerin yerine getirilmesi, başvurunun kabulü halinde, başvuru formunun üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere işyerlerine bildirilmesi,
 2. Üyelerimizin Sendikal faaliyetlerimiz konusunda zamanında ve en iyi şekilde bilgilendirilmesi amacıyla elektronik imkânların yanı sıra broşür, bülten, dergi vb. süreli ve süresiz yayınlar yayımlanması,
 3. Konfederasyon, Sendika ve şube genel kurulları ile delege ve zorunlu organların seçim dönemlerinde seçim faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik idari ve teknik işlemlerin yürütülmesi,
 4. Toplu sözleşme ve mevzuatın öngördüğü üye aidatı katkısı gibi çalışmalar nedeniyle bağlı olunan Federasyon/Konfederasyon ile yürütülecek denetim, kontrol vb. işlemler nedeniyle paylaşımda bulunulması,
 5. Üyelerimiz adına işyerince kesilen ödentilerin tahsil ve takibi için ilgili Banka şubesi nezdinde ve mali müşavir eliyle yürütülecek işlemlerin devamlılığı,
 6. Üyelerimiz ve ailelerinin sağlık, tatil, misafirhane, kreş, yurt, spor ve benzeri sosyoekonomik ihtiyaçları için tesisler kurulması ve işletilmesi, bu amaçla gerektiğinde tedarikçi kişi/kurum/kuruluşlarla eşgüdümün sağlanması,
 7. Kamu idaresi ile doğacak ihtilafların yanı sıra, çalışma hayatından, mevzuattan, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanabilecek dava konusu hususlarda, üyelerimizin ve mirasçılarının temsili, bu davaların takibi, üyelerine ve mirasçılarına, adli yardımda bulunulması amacıyla avukatlık hizmeti sağlanması,
 8. İşverence mağdur edilmeleri halinde üyelerimize maddi ve sosyal yardımlar yapılması,
 9. Üyelerimizin ve aile fertlerinin emekli, malul, dul ve yetim kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmeleri,
 10. Üyelerimizin hakları, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının geliştirilmesi hususlarında çalışmalar yapılması,
 11. Üyelik durumu sona erse bile, mevzuatın öngördüğü saklama süresince Sendika Arşivinde üyelik dosyası muhteviyatının muhafaza edilmesi, 
 12. Temel Sendikal faaliyetlerle ilgili idari ve mali iş süreç ve stratejilerinin planlanması ile icrası,
 13. Sendika tarafından sunulan hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Sendikamızın 4688 sayılı Kanun, Tüzük ve Toplu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
 14. Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve arşivlenmesi amacıyla Sendika bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, güncellenmesi

amaçları doğrultusunda KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir.

4. Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

BEMBİRSENolarak kişisel verileri;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,   
 2. Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi,        
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,        
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi

ilke edindik.

5. Kişisel Verilerin İşlenme Yolları

İnternet sitemizde sunulan online hizmetler ve ziyaretiniz sırasındaki kullanımınız nedeniyle elde edilen verileriniz, Kanunun 10 uncu maddesindeki aydınlatma yükümlülüğü ve 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde, BEMBİRSEN’de ancak açık rızanız alınmak kaydıyla işlenir.

Diğer yandan, Kanunun 5 nici maddesinde sayılan; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan işlemeler, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması gibi uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde de kişisel veriler işlenebilir. Özel nitelikli kategorideki sağlık bilgileriniz de 6 ncı maddede belirtilen koşullar çerçevesinde işlenmektedir.

6. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Sendikamızda KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde;

 1. Üyeliğin kesinleşmesinin akabinde, Sendika bünyesindeki ilgili birim ve yetkililere, başvuru formu üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme müessese ve idareler, Yerel Yönetim Birlikleri ile İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idarelere,
 2. 4688 sayılı Kanun, Sendika Tüzüğü ve ilgili mevzuatın öngördüğü zorunluluk ve görevler nedeniyle idari, mali ve teknik işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli olan hallerde, bağlı/ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, federasyon/konfederasyona,
 3. Üyelerimizin Sendikal faaliyetlerimiz konusunda zamanında ve en iyi şekilde bilgilendirilmesi amacıyla alınacak mal ve hizmetler nedeniyle tedarikçi kişi ya da firmalara,
 4. Seçim döneminde üyelerimizin oy verme işlemlerini sağlıklı ve kolayca tamamlayabilmesi amacıyla gerekli idari ve teknik faaliyetlerinin yerine getirilmesine yönelik işlemler için YSK ve ilgili kurum ve kuruluşlara,
 5. Bağlı olunan Federasyon/konfederasyona,
 6. İşyerlerince kesilen üyelik ödentilerinin tahsil ve takibi için ilgili Banka şubesine ve mali müşavire,
 7. Üyelerimizin çalışma hayatında karşılaştıkları ihtilaflar nedeniyle açılan davalarda üyelerimizin ve mirasçılarının temsili, bu davaların takibi için hizmet alınan kurum Avukatına,
 8. Üyelerimize ve aile fertlerine temin ettiğimiz mesleki ve sosyoekonomik nitelikli hizmetler çerçevesinde sözleşme imzaladığımız kurum/kuruluş/kişiler ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişilere,
 9. Sendikal faaliyetlerin gerektirdiği yasal, idari, mali ve teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları ve yetkili mercilere, mahkemelere, hizmet alımı yapılan danışman/müşavir kişi ve firmalara, tedarikçilerimize, özel kurum ve kuruluşlara,
 10. Üyelikle ilgili işlem ve süreçlerin takibi ve muhasebe yönetimine konu olan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla yazılım, donanım ve bilişim güvenliği hizmeti için destek sağlayan firmalara

aktarılabilmektedir

7. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca, BEMBİRSEN üyeliği için mezkûr Kanuna ekli Üyelik Formunun tarafınızca doldurup Sendikamıza gönderilmesi, ya da, Şube/temsilciliklerce otomasyon sistemi üzerinden Form esas alınarak başvuru girişinin yapılması yoluyla elde edilmiş olmaktadır.

Böylece, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Genel Merkez ve Şubeler eliyle, yazılı ya da elektronik olarak toplanan verileriniz KVKK’nun 4, 5 ve 6 ncı maddelerine uygun bir şekilde işlenmektedir.

Dolayısıyla kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, sendikal faaliyet temelli, 4688 sayılı Kanun ve Tüzüğümüzdeki “üyelerinin ortak, ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi sağlamak” görevinden kaynaklanan yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir.

8. Nasıl Koruyoruz?

Toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, üyelerimiz, çalışanlarımız ve diğer gerçek kişi muhataplarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü tarafların özenle seçilmesi ve Sendika içinde Gizlilik Politikamız’a riayet edilmesi sağlanmaktadır.

9. Kişisel Veri Sahibinin Haklarıve Başvuru

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK Kanunu 11 inci maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Sendikamıza iletmeniz durumunda Sendikamız niteliğine göre, talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Sendikamız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Ayrıca yürürlükte olan mevzuat uyarınca kişisel verilere ilişkin başvurular veri sahibinin bizzat kendisi tarafından yapılmak zorunda olduğundan başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri BEMBİRSENtarafından internet sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanununun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

10.Başvurunun Yapılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yasal haklarınız kapsamındaki başvuru ve taleplerinizi kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da Sendikaimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyleBEMBİRSEN’e [[email protected]]adresine ya da yazılı olarak şahsen, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile Başvuru ve Bilgi Talep Formuna linkten ulaşabilirsiniz. 

Başvuruda;

a) Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,

d) Talep konunuzun bulunması gerekmektedir.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

 
 CMS v8.0